Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Leśne Zacisze” z siedzibą w Wólce Prackiej ul. Zdrojowa BN z dnia 17 czerwca 2023 roku

Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Leśne Zacisze” rozpoczęły się w drugim terminie o godz. 14.15 przy obecności członków zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu.

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia– Jacek Turczyk.

Na przewodniczącego Zebrania Prezes Stowarzyszenia zaproponował Mieczysława Jakubika, a na sekretarza Zebrania – Danutę Gałusza.

Zebrani obie kandydatury przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania przedstawił porządek obrad:

 1. zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok,
 2. dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu lub odrzuceniu rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności,
 3. zapoznanie zebranych z sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok,
 4. zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym za 2022 rok,
 5. dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 6. zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności Komisji Rozjemczej za 2022 rok,
 7. wybór nowych władz Stowarzyszenia : Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza
 8. plan pracy Stowarzyszenia „Leśne Zacisze” na 2022 rok,
 9. podjęcie uchwał w sprawie wysokości i terminu opłat:

– składka członkowska Stowarzyszenia,

– opłaty na rzecz ogrodu,

– opłata energetyczna,

– opłata za wywóz nieczystości

– liczba godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalent za tę prace w 2022 roku.

 1. wolne wnioski.

Zebrani nie wnieśli żadnych zmian do porządku obrad i jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Ad 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawił Prezes Jacek Turczyk. Główne zadania, które zostały zrealizowane w 2022 roku to:

 1.  Realizacja bieżących zadań na rzecz działkowiczów i prawidłowego funkcjonowania Ogrodu .
 2. Bieżące naprawy urządzeń działkowych
 3. Zakup altany śmietnikowej i wymiana części ogrodzenia .
 4. Zainstalowania monitoringu.
 5.  Utwardzenie dróg dojazdowych do działek oraz utwardzenie wjazdu w okolicach bramy wjazdowej.

Pełny tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Ad 2. Zebrani jednogłośnie przyjęli roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ogrodowego „Leśne Zacisze”.

Uchwała nr 01/2023 Walnego Zebrania Członków

Ad 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Władysław Zaciewski zapoznał zebranych z wynikami badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2022 rok.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Leśne Zacisze” wnioskuje o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z Protokołem z badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik do protokołu

Uchwała nr 02/2023 Walnego Zebrania Członków

Ad 4. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok przedstawiła Danuta Gałusza.

Sprawozdanie finansowe wraz z obowiązującymi załącznikami stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5. Walne Zebranie Członków jednogłośnie uchwaliło przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Leśne Zacisze” za 2022 rok wraz z obowiązującymi załącznikami.

Uchwała nr 03/2023 Walnego Zebrania Członków

  Ad 6. Z sprawozdaniem z działalności Komisji Rozjemczej za 2022 rok zapoznał zebranych członek Komisji Dariusz Książek.

W 2022 roku nie wpłynęły żadne sprawy do komisji Rozjemczej.

Uchwała nr 04/2023 Walnego Zebrania Członków

Ad.7 Zebrani zgłosili następujące kandydatury”

 do Zarządu:

 • Jacek Turczyk
 • Radosław Macek
 • Mieczysław Jakubik
 • Anita Jatczak
 • Andrzej Kornatowski

Wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Jednogłośnie wszyscy zebrani zagłosowali za nowym składem Zarządu

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:

 • Tadeusz Pawłowski
 • Włodzimierz Calka
 • Elżbieta Wysocka

Wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie

Jednogłośnie wszyscy zebrani zagłosowali za nowym składem Komisji Rewizyjnej

Kandytaci do Komisji Rozjemczej:

 • Dariusz Książek
 • Mirosław Demarski
 • Irmina Podolan

Wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie

Jednogłośnie wszyscy zebrani zagłosowali za nowym składem Komisji Rozjemczej

Ad 8. Przewodniczący zebrania przedstawił priorytetowe zadania Stowarzyszenia na 2023 r.

Głównym zadaniem Zarządu w 2023 rok to:

– zapewnieniu wypoczynku i prowadzenia upraw na terenie ogrodu oraz utrzymanie

   warunków bezpieczeństwa na terenie ogrodu,

– wymiana podliczników n wszystkich działkach,

– prowadzenie prac porządkowych i konserwacyjnych

 Ad 9. Ustalono następujące wysokości i terminu opłat:

– składka członkowska Stowarzyszenia,

– opłaty na rzecz ogrodu,

– opłata energetyczna,

– opłata za wywóz śmieci

– liczba godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalent za tę prace w 2022 roku

– jednorazowa wpłata na wymianę podliczników

Uchwała nr 05/2023 Walnego Zebrania Członków

Ad.9. Zostały zgłoszone następujące wnioski:

– przypomniano działkowiczom o prawidłowym segregowaniu śmieci i nie wyrzucaniu gałęzi do lasu

– podjęcie starań o stopniowym wymianie zewnętrznego ogrodzenia w mirę możliwości finansowych.

Na tym protokół zakończono.

 

     Protokołowała                                                             Przewodniczący

                                                                                  Walnego Zebrania Członków

………………………………….                                      …………………………………………..

  /Danuta Gałusza/                                                        /Mieczysław Jakubik/

Zamknij