Wólka Pracka, 05.06.2020 r.

 

Do wszystkich członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Lene Zacisze”

Działamy obecnie w czasie epidemii SARS-CoV-2 i obowizują nas pełne rygory opisane w wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakanych oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakanych.

Jednak zgodnie z §17 Statutu Stowarzyszenia pkt 2 ppkt d. ustalanie wysokoci składek członkowskich oraz innych opłat zgodnie z regulaminem ogrodu oraz ppkt j. zatwierdzanie bilansu i sprawozdania finansowego oraz wniosków Komisji Rewizyjnej jest w kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W zwizku z tym Zarzd Stowarzyszenia podjął decyzję o przeprowadzeniu Walnego Zebrania w dniu 21 czerwca 2020 roku o godz. 14.00, drugi termin 14.15 na terenie rekreacyjnym przy bramie głównej. Zebranie odbdzie się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczestwa obowizujcych w tym czasie.

Biorc jednak pod uwag, przede wszystkim dbałość o Nasze zdrowie oraz wszelkie zalecenia wydawane przez władze publiczne w zwizku z rozprzestrzenianiem się tzw. koronawirusa Zarzd proponuje uczestnictwo w zebraniu poprzez wczeniejsze osobiste zapoznanie się z projektami uchwał i dokumentami oraz wypełnienie karty głosowania. Dokumentacja bdzie dostpna na działce nr 29 a wypełnione i podpisane karty głosowania prosimy przekazać do 21 czerwca 2020 roku do godz. 12.00. Przekazanie karty do głosowania bdzie traktowane jako osobisty udział w zebraniu. Zachcamy do skorzystania z tej moliwoci.

Jednoczenie Zarzd informuje, e wysokość stawek opłat proponujemy pozostawić na poziomie 2019 roku, w celu utrzymania bezpiecznego funkcjonowania Ogrodu. Zamierzamy w 2020 roku wykonać prace :

  1. Naprawa drogi wewntrznej
  2. Konserwacja bramy głównej
  3. Odnowienie tablicy ogłosze

Opłata za wywóz nieczystoci została ustalona na podstawie umowy z firmą PUK z Piaseczna. Do wyliczenia przyjto nastpujce zasady:

  1. Cena za wywóz nieczystoci segregowanych i zmieszanych oraz gabarytów x czstotliwość wywozu zostały podzielone na ilość domków na terenie Ogrodu.
  2. Cena za wywóz kontenerów z trawą x czstotliwość wywozu podzielona zostanie na ilość działek i naliczona po zakoczeniu sezonu. Termin uregulowania wpłaty zostanie podany osobnym komunikatem.

W wolnych wnioskach prosimy o przekazywanie uwag i spraw, którymi powinien się zająć Zarzd w 2020 roku.

 

Zarzd Stowarzyszenia Ogrodowego „Lene Zacisze”

Zamknij